ابعاد سفارشی تعریف شده ما می باشد.
شامل یک مبل درازشو / دو مبل تک بدون دسته / یک مبل تک دسته