ابعاد استاندارد تعریف شده ما می باشد.
شامل یک مبل درازشو / یک مبل تک بدون دسته / یک مبل تک دسته